Privacy Policy VASS Dealercouncil - Januari 2019

<< Terug

VASS Dealercouncil Nederland (DC) is de dealervereniging voor Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, SEAT  en ŠKODA en houdt zich bezig met zakelijke belangenbehartiging voor de leden.

Uitgangspunten

  • DC houdt zich aan Nederlandse wet- en regelgeving, waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een onderdeel is.
  • DC beperkt verwerking van persoonsgegevens tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
  • DC heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • DC geeft geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
  • DC medewerkers zijn op de hoogte van deze policy en houden zich daar aan.


Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken zakelijke persoonsgegevens om onze leden in het kader van hun lidmaatschap te informeren over de activiteiten van DC, hen uit te nodigen voor bijeenkomsten en/of vergaderingen. Op verzoek delen wij deze informatie ook met medewerkers van de dealerbedrijven en enkele externe deskundigen. Wij verwerken voor dat doel ook hun gegevens in de leden- en financiële administratie.

DC Ledenportaal

Het DC Ledenportaal is beschikbaar voor onze leden en hun medewerkers en is bedoeld voor de verspreiding van nieuws, verslagen, bestanden en andere informatie om de leden te informeren over de werkzaamheden van DC en de resultaten van belangenbehartiging voor de leden.
Leden en hun medewerkers ontvangen hiervoor uitnodigingen, mededelingen en nieuwsbrieven per email en kunnen inloggen in een afgesloten omgeving voor meer informatie.
Het DC Ledenportaal maakt geen gebruik van cookies, anders dan de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. 

Duur opslag

Persoonsgegevens van onze leden worden opgeslagen gedurende het lidmaatschap en worden bewaard tot 1 jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap eindigde.
Persoonsgegevens van medewerkers en externe deskundigen die bij de vereniging zijn betrokken worden verwijderd twee maanden nadat wij bericht hebben ontvangen en/of zij hebben aangegeven dat hun betrokkenheid bij de vereniging is geëindigd.
Deze termijnen worden gehanteerd tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren omdat de wet anders omschrijft.

Wijziging, Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Een verzoek tot aanpassing van persoonsgegevens kan via dealercouncil@dcbeheer.nl of telefonisch worden doorgegeven. Indien de gegevens gewijzigd worden zal dit bevestigd worden. 

Onze leden en hun medewerkers hebben te alle tijden recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen zich daarvoor melden. 
DC maakt gebruik van de persoonsgegevens van leden noodzakelijkerwijs gedurende het lidmaatschap en na beëindiging zullen gegevens worden verwijderd zoals hierboven vermeld.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich tot ons wenden per mail. Indien mogelijk zal DC technische/organisatorische maatregelen nemen om deze in de toekomst te voorkomen.
Mocht uw klacht daarmee niet zijn verholpen, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens door de volgende link te gebruiken: Klachtenprocedure Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen

Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de onderstaande contactgegevens:

VASS Dealercouncil Nederland
Berencamperweg 6c
3871 MC Nijkerk
033-2455059
dealercouncil@dcbeheer.nl